هنگام صحبت برای بیان هر کلمه چه تعداد ماهیچه به کار گرفته می‌شود ؟؟

هنگام صحبت برای بیان هر کلمه چه تعداد ماهیچه به کار گرفته می‌شود ؟؟

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 72 (12 نفر)
  • 62 (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی