هنگام صحبت برای بیان هر کلمه چه تعداد ماهیچه به کار گرفته می‌شود ؟؟

هنگام صحبت برای بیان هر کلمه چه تعداد ماهیچه به کار گرفته می‌شود ؟؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 72 (2 نفر)
  • 62 (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی