کدام جانور معده ندارد؟

کدام جانور معده ندارد؟

تاکنون 27 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کرم خاکی (19 نفر)
  • گاو (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی