کدام جانور معده ندارد؟

کدام جانور معده ندارد؟

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کرم خاکی (13 نفر)
  • گاو (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی