تنها چیزی که در اسید حل نمی شود؟

تنها چیزی که در اسید حل نمی شود؟

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • الماس (9 نفر)
  • طلا (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی