در مصرع \\"ایزد که رقیب جان خرد کرد\\" منظور از رقیب چیست؟؟

در مصرع \\"ایزد که رقیب جان خرد کرد\\" منظور از رقیب چیست؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی