کلید .... بر روی صفحه کلید وظیفه انتقال مکان نما را در چهار جهت صفحه نمایش برعهده دارد

کلید .... بر روی صفحه کلید وظیفه انتقال مکان نما را در چهار جهت صفحه نمایش برعهده دارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی