در بین دو نت کنار هم که فاصله ی آنها یک پرده است چند کما وجود دارد؟

در بین دو نت کنار هم که فاصله ی آنها یک پرده است چند کما وجود دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی