امام خمینی پس از ورود به ایران در کجا سخنرانی کردند؟

امام خمینی پس از ورود به ایران در کجا سخنرانی کردند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی