برای ذخیره کردن یک فایل از کدام گزینه استفاده می شود؟

برای ذخیره کردن یک فایل از کدام گزینه استفاده می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی