______ روایت شده است كه فرمودند: بهشت را جست‌وجو نمودم. پس آن را دربخشندگی و جوانمردی یافتم.»

______ روایت شده است كه فرمودند: بهشت را جست‌وجو نمودم. پس آن را دربخشندگی و جوانمردی یافتم.»

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی