مجموع زوایای داخلی یک ستاره چند درحه می باشد؟

مجموع زوایای داخلی یک ستاره چند درحه می باشد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 180 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی