به طور ماینگین انسان های راست دست چندسال بیشتر از چپ دست ها عمر میکنند؟

به طور ماینگین انسان های راست دست چندسال بیشتر از چپ دست ها عمر میکنند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی