کدام حیوان است که در مایکروویو هم زنده میماند؟

کدام حیوان است که در مایکروویو هم زنده میماند؟

تاکنون 24 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سوسک (22 نفر)
  • پشه (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی