کدام حیوان است که در مایکروویو هم زنده میماند؟

کدام حیوان است که در مایکروویو هم زنده میماند؟

تاکنون 25 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سوسک (17 نفر)
  • پشه (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی