كامل كنيد:برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور. . . . . .

كامل كنيد:برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور. . . . . .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی