کدام یک از شاعران معاصر در تحول شعر فارسی نقش اساسی داشته است

کدام یک از شاعران معاصر در تحول شعر فارسی نقش اساسی داشته است

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نیما یوشیج (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی