ناثیر انسان از رنج و مشکل دیگران منفعل شدن او را چه می نامند؟

ناثیر انسان از رنج و مشکل دیگران منفعل شدن او را چه می نامند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی