ژن هاي كنترل كنند هي صفات كدام، روي كروموزو مهاي بيش تري قرار دارند؟

ژن هاي كنترل كنند هي صفات كدام، روي كروموزو مهاي بيش تري قرار دارند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی