عملیات منافقین کوردل با حمایت امریکا و صدام و اشغال قسمتی از خاک غرب کشورمان در سال 67

عملیات منافقین کوردل با حمایت امریکا و صدام و اشغال قسمتی از خاک غرب کشورمان در سال 67

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی