اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است.از کیست؟

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است.از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی