-میگوید:هر روز همان روز را زندگی کن و بدین سان تمامی عمر را زندگی کرده ای .saraa

-میگوید:هر روز همان روز را زندگی کن و بدین سان تمامی عمر را زندگی کرده ای .saraa

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی