نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا زنانتان عفیف بمانند

نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا زنانتان عفیف بمانند

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • پیامبر اکرم حضرت محمد ( ص ) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی