اجر مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده از اجر کسی که بتواند گناه کند و نکند بیشتر نیست

اجر مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده از اجر کسی که بتواند گناه کند و نکند بیشتر نیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی