این سخن از کیست؟ بدست آوردن خوشبختی بزرگترین فتح زندگی است.

این سخن از کیست؟ بدست آوردن خوشبختی بزرگترین فتح زندگی است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی