انبیا مامور شده اند که با مردم در چه اندازه سخن بگویند؟؟

انبیا مامور شده اند که با مردم در چه اندازه سخن بگویند؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی