این جمله از کیست؟(وقتی رفت من با دو چشم خویشتن دیدم که جانم می رود)

این جمله از کیست؟(وقتی رفت من با دو چشم خویشتن دیدم که جانم می رود)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی