عهد نامه ای که طی آن جهان توسط یک خط افقی بین اسپانیا و پرتغال تقسیم شد چه نام داشت؟amirox

عهد نامه ای که طی آن جهان توسط یک خط افقی بین اسپانیا و پرتغال تقسیم شد چه نام داشت؟amirox

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی