چند درصد از ژنوم انسان موظف به ساخت پروتئین هستند؟

چند درصد از ژنوم انسان موظف به ساخت پروتئین هستند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی