گوتفریدویلهلم فون لایبنیتس،اهل کجابود؟چندمین نابغه ی جهان بود؟ و ضریب هوشی او چقدر بود؟

گوتفریدویلهلم فون لایبنیتس،اهل کجابود؟چندمین نابغه ی جهان بود؟ و ضریب هوشی او چقدر بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی