احتمال سالم ماندن اجساد جانداران در كدام محیط زیر بیشتر است؟

احتمال سالم ماندن اجساد جانداران در كدام محیط زیر بیشتر است؟

تاکنون 26 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یخچال های قطبی (22 نفر)
  • تپه های ماسه ای (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی