احتمال سالم ماندن اجساد جانداران در كدام محیط زیر بیشتر است؟

احتمال سالم ماندن اجساد جانداران در كدام محیط زیر بیشتر است؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یخچال های قطبی (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی