مناسب ترین شرایط تشكیل فسیل، دفن شدن سریع جاندار در چه محیطی می باشد؟

مناسب ترین شرایط تشكیل فسیل، دفن شدن سریع جاندار در چه محیطی می باشد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خاكسترهای آتشفشانی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی