قانون اول نیوتون کدام گزینه است

قانون اول نیوتون کدام گزینه است

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • شتاب یک ذره متناسب است با برایند نیرو های وارده بر ان ذره (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی