قانون اول نیوتون کدام گزینه است

قانون اول نیوتون کدام گزینه است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی