این سخن از کیست: هر كه بهترين خصلتش ادبش نباشد، كمترين وضع و حالت او گرفتاري و هلاكت است

این سخن از کیست: هر كه بهترين خصلتش ادبش نباشد، كمترين وضع و حالت او گرفتاري و هلاكت است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی