عمر مرغ ؟؟؟؟؟؟منظور مرغی که کشته نشه و عمر طبیعی داشته باشه.

عمر مرغ ؟؟؟؟؟؟منظور مرغی که کشته نشه و عمر طبیعی داشته باشه.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی