معنی کلمه:(are you ok!)کدام گزینه است!z.m.s

معنی کلمه:(are you ok!)کدام گزینه است!z.m.s

تاکنون 10 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حالت خوبه! (9 نفر)
  • زندگیت خوبه! (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی