مساحت مربعی 0/58 متر مربع است طول ضلع آن تقریبا چقدر است؟

مساحت مربعی 0/58 متر مربع است طول ضلع آن تقریبا چقدر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی