مركز كنترل سلول چه نام دارد؟

مركز كنترل سلول چه نام دارد؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سيتوپلاسم (2 نفر)
  • هسته (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی