- نادر شاه كدام شهر را به پايتختي برگزيد ؟(elmira19)

- نادر شاه كدام شهر را به پايتختي برگزيد ؟(elmira19)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی