خنده میزان ضربان قلب را برای چند دقیقه دو برابر میکند؟ (skyfall)

خنده میزان ضربان قلب را برای چند دقیقه دو برابر میکند؟ (skyfall)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی