جمله اگر تنهاترین تنهاین شوم باز خداهست او........... از کیست؟

جمله اگر تنهاترین تنهاین شوم باز خداهست او........... از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی