در زمان ایلخانان،این شهر پایتخت قلمرویی پهناور از نیل تا آسیای مرکزی بوده‌است؟

در زمان ایلخانان،این شهر پایتخت قلمرویی پهناور از نیل تا آسیای مرکزی بوده‌است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی