چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی موسی برده شد ؟؟؟؟

چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی موسی برده شد ؟؟؟؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 50جفت (3 نفر)
  • 100جفت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی