ضرب المثل : جای گل .... باشد و جای خار .....؟ ...

ضرب المثل : جای گل .... باشد و جای خار .....؟ ...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی