در آمریکا در هر چند دقیقه یک کتاب جدید منتشر می شود ؟

در آمریکا در هر چند دقیقه یک کتاب جدید منتشر می شود ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی