این شعرازکیست؟ آیینه حق نمادل خسته ماست/برهان حقیقت دهن بسته ماست

این شعرازکیست؟ آیینه حق نمادل خسته ماست/برهان حقیقت دهن بسته ماست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی