نماد ثور متعلق به کدام ماه است؟

نماد ثور متعلق به کدام ماه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی