مار تا چند ساعت بعد از قطع سرش میتواند نیش بزند؟

مار تا چند ساعت بعد از قطع سرش میتواند نیش بزند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نیم ساعت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی