مار تا چند ساعت بعد از قطع سرش میتواند نیش بزند؟

مار تا چند ساعت بعد از قطع سرش میتواند نیش بزند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی