این سخن ازکیست(بزرگان مردم دردنیا سخاوتمندانند،ودرآخرت پرهیزکاران)؟

این سخن ازکیست(بزرگان مردم دردنیا سخاوتمندانند،ودرآخرت پرهیزکاران)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی