گرمترین نقطه ی جهان در کجا قرار دارد؟

گرمترین نقطه ی جهان در کجا قرار دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • صحرای آفریقا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی