ترشیز نام قدیم کدام شهر می باشد ؟

ترشیز نام قدیم کدام شهر می باشد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی