قراقرار بود مقبره ی کدام امام به گنبد سلطانیه تغییر پیدا کندکه با مخالفت مراجع آن زمان این کار انجام نشد؟

قراقرار بود مقبره ی کدام امام به گنبد سلطانیه تغییر پیدا کندکه با مخالفت مراجع آن زمان این کار انجام نشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی