کدامیک از صفات زیر, از صفات نفسانی است ؟

کدامیک از صفات زیر, از صفات نفسانی است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی